Zespół redakcyjny

Redaktorzy naukowi:
dr Jarosław Durka
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski

Rada naukowa:
dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. KUL Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), PhDr. Dušan Janák Ph.D. (Uniwersytet Śląski w Opawie – Czechy), prof. dr Olimpia Mitric (Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie – Rumunia), prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza), dr hab. Artur Żywiołek (Akademia Jana Długosza)

Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 34/313-26-82 w. 168

Zasady publikowania tekstów

1. Zasady ogólne
a/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, kompletne, wcześniej niepublikowane
b/ przyjmowane są:
– artykuły naukowe
– artykuły recenzyjne
– recenzje
c/ przyjmuje się artykuły, obowiązkowo ze streszczeniami w języku polskim i angielskim, w wersji elektronicznej
d/ przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych, z szerokim streszczeniem w języku polskim
e/ artykuły naukowe kierowane są do zewnętrznych Recenzentów, specjalizujących się w badaniach danej epoki
f/ po otrzymaniu recenzji wydawniczej, Autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów
g/ warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez Autora
h/ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów

2. Procedura recenzowania tekstów
a/ proces recenzowania tekstów złożonych do „Zeszytów Myszkowskich” jest zgodny z wytycznymi MNiSW
b/ zasady recenzowania materiałów publikowanych w „Zeszytach Myszkowskich” są następujące:
Po wstępnej weryfikacji i selekcji nadesłanych tekstów Redaktorzy Czasopisma oddają tekst do Recenzentów zewnętrznych, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora habilitowanego. Powołuje się Recenzentów, którzy są specjalistami w danej epoce i problematyce, a także nie są afiliowani w tej samej instytucji, co Autor artykułu. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem. Recenzenci jednoznacznie wyrażają swoją rekomendację, co do zasadności publikacji artykułu lub jej braku.
Autor otrzymuje recenzje do wglądu, zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie do uwag Recenzentów, do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redakcji.

3. Wskazówki dla Autorów
a. Informacje ogólne
– format pliku tekstowego (doc.)
– czcionka Times New Roman, 12 pkt. tekście głównym; 10 pkt. przypisach dolnych
– interlinia: 1,5 (półtora) w tekście, pojedyncza w przypisach dolnych,
– tekst wyjustowany,
– standardowy margines; zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów
– zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów, itd.
– numeracja stron na dole, po prawej
– rozmiar artykułu i artykułu recenzyjnego – do 40 000 znaków ze spacjami; rozmiar recenzji – do 10 000 znaków ze spacjami
– streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim (po ok. 1000 znaków ze spacjami)
– przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej
– teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres:
b. Organizacja tekstu
– w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora; poniżej afiliacja
– tytuł
– w przypadku artykułów recenzyjnych i recenzji dodatkowo informacje bibliograficzne dotyczące recenzowanej pracy: imię autora; tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej; miejsce i rok wydania
– streszczenia w języku polskim i angielskim
- po 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim
– treść artykułu, artykułu recenzyjnego lub recenzji
– spis literatury
c. Aparat naukowy
– przypisy dolne
podstawowy zapis: E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne. Lublin 2014, s. 9-12.
artykuł z pracy zbiorowej: J. Związek, Klasztory w dekanacie lelowskim za czasów Jana Długosza. W: Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu. Red. J. Marecki i L. Rotter. Katowice 2009, s. 28.
artykuł z czasopisma: J. Laberschek, Zasięg i charakterystyka rządów Władysława Opolczyka w północno-zachodniej części ziemi krakowskiej 1370-1391, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie” 1985, z. 1, s. 10.
– pauzy bez spacji (np. 25-35) między numerami tomów, części, zeszytów i stron.
– spis literatury
schemat:
nazwisko i inicjał imienia autora, Tytuł pracy. Miejsce i rok wydania.
przy podawaniu rozdziału/artykułu (fragmentu większej całości):
nazwisko i inicjał imienia autora, Tytuł rozdziału / artykułu. W: Tytuł. Red. Inicjał imienia i nazwisko/a. Miejsce i rok wydania, zakres stron.
uwaga: nazwisko autora, redaktora, tłumacza pismem prostym; tytuły publikacji i artykułów należy złożyć kursywą; tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych – pismem prostym i w cudzysłowie
numeracja czasopism i serii zapisana cyframi arabskimi.

Lista recenzentów

prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Marek Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Akademia Jana Długosza)